profoundlyv:

With my teeth?
-V

profoundlyv:

With my teeth?

-V